Παρακαλώ, προσθέστε το πρώτο αντικείμενό σας στη λίστα επιθυμιών

Παρακαλώ, προσθέστε το πρώτο αντικείμενό σας στη λίστα επιθυμιών

Παρακαλώ, προσθέστε το πρώτο αντικείμενό σας στη λίστα επιθυμιών

Εγγύηση

Τα διατιθέμενα από την ΒΟΥΤΣΕΛΗΣ ΑΕ προϊόντα φέρουν όλες τις σύμφωνες με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία πιστοποιήσεις. Περαιτέρω, στα προϊόντα που απαιτείται οιουδήποτε είδους χειρισμός από τον χρήστη/πελάτη, αυτά συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η έγγραφη εγγύηση, εφόσον αυτή παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή/ κατασκευαστή του προϊόντος (επωνυμία και διεύθυνση), το είδος του προϊόντος, το περιεχόμενο της εγγύησης, τη διάρκειά της, την τοπική και ουσιαστική έκταση ισχύος της (δικαιώματα που παρέχονται και χώρες ισχύος της εγγύησης).

Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση των προϊόντων καθορίζεται από τον κατασκευαστή και η έναρξη ισχύος της προσδιορίζεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του εκάστοτε προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε στα προϊόντα που παρέχεται εγγύηση να φυλάσσετε πάντα και την απόδειξη αγοράς τους.

Η εγγύηση των προϊόντων επιτρέπει είτε την δωρεάν αντικατάσταση των συσκευών, είτε τη δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης τους, εφ’ όσον υφίσταται εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και υπάρχει η απόδειξη αγοράς του προϊόντος, δεν έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία της συσκευής, έχει πραγματοποιηθεί ορθή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή και δεν εξαιρείται η συγκεκριμένη βλάβη από το έντυπο εγγύησης του κατασκευαστή.

X